Deliver better Quality, gain higher revenue
We are your number one partner for those leading MRO Shops that want to leave the competition far behind.
Read more

Terms en conditions

Holland Aviation Consultancy & Engineering ALGEMENE VOORWAARDEN / TERMS AND CONDITIONS versie/version 14/03/2012

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Holland Aviation Consultancy and Engineering,
hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door
Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te
vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Opdrachtnemer anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en
ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de
locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Levering geschiedt vanaf bedrijf van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter
beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het
risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter
beschikking staan.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of
aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud
van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn
van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te
geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de
voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en
is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is,
dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde
gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die
reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar
oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, daaronder nadrukkelijk begrepen prijsverhogingen die een gevolg zijn van het feit dat na het aangaan
van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk als gevolg van een onjuiste opgave
door opdrachtgever als bedoeld in lid 9, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid
niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen
prijs.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titelSafdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
– Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– de prijsverhoging voortvloeit uit een op Opdrachtnemer rustende bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet;
– bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– in geval van levering van een zaak, bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij
het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming
van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor
op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen
de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt,
dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen
voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de
overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening
gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening
van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van
een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met
247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden
verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle
verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de
Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich
er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te
zijn.
4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.
artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs
gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op
zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik
daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval
andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer,
zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel
hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden
ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden
gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot
afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen
redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende
vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan
Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan
de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de
door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal
tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde
van de Opdrachtnemer.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De direct aantoonbare schade dient schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
artikel 11 Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht voor op alle door hem geleverde zaken. Opdrachtnemer
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,
voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 7 maart 2014 onder KvK nummer 34359559
2. Deze voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de achterzijde van iedere offerte en factuur en op de website www.hace-online.com.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking
met Opdrachtnemer.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Holland Aviation Consultancy & Engineering ALGEMENE VOORWAARDEN / TERMS AND CONDITIONS versie/version 14/03/2012
article 1. General
1. These conditions apply to every offer, quotation and agreement between Holland Aviation Consultancy and Engineering, hereinafter referred to
as “Contractor”, and the Client to which these terms and conditions apply. Any devitaions to these terms and conditions should be agreed in
writing by Contractor and Client.
2. These conditions also apply to contracts with the Contractor, for the execution of which third parties should be involved.
3. These general conditions are also written for the employees of the Contractor and its management.
4. The applicability of any purchase conditions or other conditions of the Client is explicitly rejected.
5. Should any provision of these terms and conditions at any time become wholly or partially invallid or void, the other or remaining terms and
conditions will still fully apply. Contractor and the Client will enter into negotiations to agree new provisions to replace the invalid or void
agreements, as much as possible with the purpose and intent to preserve the contents of the original provisions.
6. If uncertainly exists regarding the interpretation of one or more provisions of these terms and conditions, then the explanation must be found “in
the spirit” of these provisions.
7. If there is a conflict between parties that is not covered by these conditions, this situation should be judged by the spirit of these terms and
conditions.
8. If the Contractor does not always require strict compliance with these conditions, than this does not mean that its provisions do not apply, or that
the Contractor in any degree would lose the right (in other cases) to desire the strict observance of the provisions of these terms and conditions.
article 2 Quotations and offers
1 All quotations and offers from Contractor are free from obligations, unless the offer holds a deadline for acceptance. If no acceptance period is
prescribed, no rights can be claimed if the product or service on which the offer relates, in the meantime is no longer available.
2 Contractor is allowed not to comply with the offer or quotation, when the client can reasonably understand that the contents of the offer or
quotation, or any part thereof, contains obvious mistakes or errors.
3 Prices in the quotation or offer are exclusive of VAT and other government levies and costs, including travel and subsistence, postage and
administration costs, unless otherwise specified.
4 If the acceptance (whether or not to subordinate items) deviates from the offer or the quotation, the Contractor is not bound to this deviation. The
agreement is then made in accordance with deviating acceptance, unless Contractor otherwise.
5 A compounded quotation shall not oblige the Contractor to execute a portion of the assignment against a corresponding part of the price. Offers
do not automatically apply to future orders.

article 3 Contract/agreement duration, risk transition, Execution and changes to the agreement; price increases
1. The agreement between the Contractor and the Client is entered for a fixed period, unless the nature of the agreement dictates otherwise or if
the parties expressly agree otherwise in writing.
2. When agreed work or supply of services or products is bound to a delivery period or deadline, than this can never be considered as a solid
period or deadline. With the expiry of a period or deadline, the client must provide a written notice of default. Contractor shall designate a
reasonable time to conclude the work or the delivery of the product as agreed.
3. Contractor shall execute the agreement to the best knowledge and ability and in accordance with the requirements of good craftsmanship. This
based on the current state of scientific facts.
4. The Contractor has the right to engage third parties for certain work. The applicability of Article 7:404, 7:407 and 7:409 paragraph 2 shall be
expressly excluded.If the Contractor or third parties engaged by the Contractor perform the work under contract agreements at the location of
the Client or a location designated by the Client, the Client shall provide free of charge care and reasonal facilities for the contractors to perform
the work.
5. Delivery is made from location of the Contractor. The Client is obliged to take in products or services at the moment they are made available to
him. If the client refuses or neglects to provide information and instructions necessary for the delivery, then the Contractor shall be entitled to
store business expense at risk of the Client. The risk of loss, damage or loss is transferred to the Client at the moment things are available to the
Client.
6. Contractor has the right to perform the work in different phases and bill them separately.
7. If the agreement is implemented in phases, Contractor may postpone the activities belonging to a following stage, until the Client has approved
the results of the preceding activities in writing.
8. The client makes sure that all data, which Contractor indicates that is necessary or which the Client reasonably understand that is necesarry to
perform the work, will be provided in time to the Contractor. When the required data to needed to perform the work is not provided in time,
Contractor is entitled to suspend the work to be performed, or charge the Client additional costs using the applicable fees for any delays or extra
work caused by missing, incorrect or wrong data from the Client. The implementation period shall begin no earlier than after the Client has made
the appropriate data available. The contractor is not liable for damages of any kind, because the contractor performed the work on the basis of
incorrect or incomplete information provided by the Client.
9. If it appears during excecution of the agreement, that in order to achieve a proper implementation, the agreement needs to be modified or a
supplement is required, than both parties shall negotiate and agree in writing any modifications or suplements to the inital agreement. When the
context of the agreement, whether by request from the Client, competent authorities et cetera, is changed, and the agreement changes
qualitatively and / or quantitatively, than this can impact the original agreement. This can result in an increase or decrease of the quotation or
agreed price. Contractor will quote prices in advance as much as possible. By amending the agreement the initially specified period of
implementation may also be subjected to changed. The Client accepts the possibility of modifying the agreement, including changes in price.
10. If the agreement is changed, including a supplement, then the Contractor is entitled to first implement the change after an agreement is given by
the agreed competent person of the Contractor and the Client has agreed with the execution, price and other conditions, including the time then
determine which it is executed. Failure or delay of implementation of the amended agreement does not breach the Contractor and the Client and
is no reason to cancel the agreement. Without being in default, Contractor may refuse a request to amend the agreement, if this ammendment
has qualitatively and / or quantitatively consequences for the service or product to be delivered.
11. If the Client should be in default in the proper performance of which he is held against the Contractor, the Client is liable for all damages to the
Contractor thereby directly or indirectly.
12. When the Contractor and the Client have agreed on a fixed fee or fixed price, the Contractor is always entitled to increase this fee or price
without the Client being entitled to dissolve the agreement, when the increase of the fee or price results from a power or obligation by law or
regulation, or from an increase in the price of raw materials, wages etc. or on other grounds which were reasonably not foreseeable at the
moment the agreement was made.
13. If the price other than as a result of an amendment to the agreement exceeds 10% within three months after the conclusion of the contract, the
client who who appeal to Title Section 3 of Book 6 BW is entitled to terminate the agreement with a written statement, unless:
– the Contractor is still prepared to carry out the contract on the basis of the original agreement;
– the price increase resulting from an obligation on the Contractor power or duty under the Act;it is stipulated that the delivery will take place more
than three months after the conclusion of the agreement;
– in the case of delivery of an item, it is stipulated that the delivery will take place longer than three months after purchase.

article 4 Suspending, dissolution and provisional termination of the agreement
1. Contractor is entitled to disolve or suspend the agreement, when the Client does not, or not fully comply to the obligaions of the agreement,
when Contractor has reasonable grounds or evidence that the Client cannot comply to the obligations of the agreement. If the client at the
conclusion of the agreement was requested to provide security for the fulfillment of his obligations, and this security is not provided or insufficient
or with a delay, thent Contractor is no longer bound to perform the agreement as orgiginally agreed.
2. Furthermore, the Contractor is entitled to terminate the agreement if circumstances arise of such nature that fulfillment of the contract becomes
impossible or if other circumstances arise of such a nature that the preservation of the agreement is not reasonable for the Contractor.
3. If the agreement is dissolved, the claims of the Contractor to the Client immediately become due and collectable. If the Contractor suspends the
obligations, he shall retain the rights by law and the agreement.
4. If the Contractor to suspend or dissolve the agreement, he is in no way liable for damages and costs incurred in any way.
5. If the dissolution is attributable to the Client, the Contractor is entitled to compensation for damages, including costs, directly and indirectly.
6. If the Client does not follow obligations under the agreement, and it requires desolving the agreement, than Contractor is entitled to desolve or
cancel the agreement with immediate effect and without any obligation to pay any damages or compensation, while the Client, by virtue of
default, is required to compensate for any damages.
7. If the agreement is terminated by Contractor, Contractor will, in consultation with the Client, arrange for transfer of the remaining work or
activities to third parties. That unless the withdrawal is attributable to the Client. If the transfer of the Contractor for extra work involves costs,
they will be charged to the Client. The Client shall pay such costs within the period specified, unless otherwise specified by the Contractor.
8. In the event of liquidation, (application of) receivership or bankruptcy or sequestration – if or as far as the sequestration has not been canceled
within three months – at the expense of the Client, of debt repayment or other circumstance that the Client no longer freely has acces to his
capital, the Contractor is free to terminate or cancel the order or agreement with immediate effect, without any obligation to pay any damages or
compensation. The claims of the Contractor in that case are immediately due and payable.
9. If the customer wholly or partially cancels a placed order, the work performed and already produced products and provided services, multiplied
with any supply or transport costs and allocated labor hours, will will be charged as integral cost for the Client.

article 5 Force majeure
1. Contractor is not obliged to perform any obligation to the client if he is being hampered due to a circumstance that is not due to negligence, and
by virtue of law, a legal action or generally accepted to be borne.
2. Force majeure is in these terms and conditions, apart from what the law and jurisprudence states, all external causes, foreseen or unforeseen,
which the Contractor’s has no control off, and which makes the Contractor unable to fulfill the obligations from the agreement Strikes in the
company of the Contractor or third parties included. Contractor has the right to invoke force majeure if the circumstance rendering (further)
performance of the contract occurs after the Contractor had to honor his commitment.
3. Contractor may, during the period of force majeure, suspend its obligations. If this period lasts longer than two months, then each party is
entitled to terminate the agreement without any obligation to pay damages to the other party.
4. Insofar Contractor at the time of the force majeure has partially fulfilled or will fulfill its obligations under the agreement, and the fulfillment has an
independent value, the Contractor shall be entitled to already separately bill the fulfilled work or services. The Client is obliged to pay this invoice
as if it were a separate agreement.

article 6 Payment and collection costs
1. Payment must always be made within 14 days after the invoice date, in a manner to be specified by the Contractor in the curre ncy of the
invoice, unless otherwise indicated by the Contractor. Contractor is entitled to periodic billing
2. If the Client defaults in the timely payment of an invoice, then the client is legally in default. The client shall owe an interest of 1% per month,
unless the statutory interest rate is higher, in which case the statutory interest will lead. The interest on the due amount will be calculated from
the time the Client is in default, until the moment of payment of the complete bill.
3. Contractor has the right, to stretch payments made by Client firstly in reduction of costs, then deducting the interest still due and finally to reduce
the principal and accrued interest. Contractor may, without being in default, refuse an offer of payment if the Client offers a different order for the
allocation of his payment. Contractor may refuse full payment of Client, if not also the cases and accrued interest and collection costs are
included.
4. The client is never entitled to set settle the bill to the contractor. Objections to the amount of a bill does not suspend the payment obligation.
reason.
5. If the Client is in default or omission in the (timely) performance of its obligations, all reasonable costs incurred in obtaining settlement outside
court will be on behalf of the Client. The extra costs are calculated on the basis of what the Dutch collection practice is currently under the
Report calculation method II. If the Contractor has made higher costs for collection than reasonably necessary, the actual costs are recoverable.
Any judicial and execution costs will also be recovered by the Client. The Contractor is beside the collection costs also ientitled to nclude
interest.Clients not appealing to Section 6.5.3 (Articles 231 to 247 book 6 BW) are not entitled to suspension of payment of an invoice for any
other

article 7 Property reservation
1. By the Contractor under the contract delivered service or product,remains the property of the Contractor until the Contractor has propperly
fulfilled all obligations under the agreement (s).
2. The by Contractor provided service or product, under paragraph 1. under the retention of secrecy may not be resold and must never be used as
payment. By property rights, the Client is not entitled to pledge or otherwise encumber.
3. The Client must always do what was reasonably expected of him to secure the property rights of the Contractor. If third parties seize the
property to be delivered or rights to establish or exercise, then the Client is oblighed to immediately notify the Contractor. It also obliges the
Client to insure the under property rights delivered products or services and keep it insured against fire, explosion, water damage and theft, and
make the policy of this insurance on first request the Contractor available to inspect. Contractor is entitled to any payment of insurances. Insofar
as necessary, the Client undertakes towards the Contractor full cooperatation with all that the framework of the agreement requires necessary or
(seems to be) desirable.
4. In the event the Contractor wants to exercise the in this article refered designated property rights, the Client in advance unconditional and
irrevocable consent to the Contractor and the by the Contractor designated third parties to enter all the places where property of the Contractor
is located and to take this back .

article 8 Warranty, research and advertisement, statutory limitation terms
1. The by the contractor delivered services or products meet the usual requirements and standards that at the time of delivery could be made
reasonably and in which they are normally intended for use in the Netherlands. The warrantee mentioned in this article shall apply to matters
that are intended for use within the Netherlands. When outside the Netherlands, the client itself is to verify that its use is suitable over there and
meets the required conditions. Contractor may then raise other guarantees and other conditions in respect of the supplied business or activity to
be undertaken.
2. The in paragraph 1 of this article described warrantee is valid for a period of one year after delivery, unless the nature of the provided service or
product requires otherwise, or the parties agree otherwise. If warranty is provided by the Contractor for third party services or products, then the
warrantee is provided limited to those services or products provided by third party manufacturer unless otherwise indicated.
3. Any kind of guarantee will be disposed if a defect is caused as a result of improper or inappropriate use or use after the expiry date, improper
storage or maintenance by the Client and / or third party when, without the written permission of Contractor, the Client or third parties have
made changes or have tried to bring changes in effect, were confirmed modified otherwise than as prescribed. The Client is not entitled to
warranty if the defect is caused by or arising from circumstances in which Contractor may exercise any influence, including weather conditions
(such as but not limited to, extreme temperatures or rainfall), et cetera.
4. The Client is obliged to investigate the delivered service or product, immediately at the moment that things are made available and the relevant
activities are carried out. It belongs to the Client to investigate whether the quality and / or quantity of delivered corresponds with what was
agreed and meets the requirements of which the parties thereto have agreed. Any visible defects needs to be reported within seven days after
delivery in writing to the Contractor. Any defects not being visible immediately, but in any event within fourteen days from the moment of
discovery shall be reported in writing to the Contractor. The report, must have a detailed description of the defect, so that the Contractor is able
to respond adequately. The Contractor should have the opportunity from the Client to perform research on the defects.
5. If the Client objects in a timely manner, it will not suspend its payment obligation. The client is in that case also required to accept delivery and
pay for the otherwise ordered services or products as agreed between both parties.
6. If a defect is reported not in a timely manner, then the Client is not entitled to repair, replacement or compensation.
7. If it is determined that a service or product is flawed and written objection has been made in a timely manner, then the Contractor will subtiture
the service or replace or repair the defective goods within a reasonable time after the return receipt or, if return is not reasonably possible,
provide awritten notification to the lack of delivery towars the Client. In case of replacement, the Client is entitled to retun the goods to the
Contractor or handover property ownership, unless otherwise specifiec by the Contractor.
8. If it transpires that a complaint is unfounded, then the costs involved, including the research costs for the Contractor, will entirely be borne by the
Client.
9. After the warranty period, any repair or replacement costs, including administration, postage and transaction costs, will be billed to the Client.
10. Notwithstanding the Legal statutory limitation periods, the limitation period of all claims and defenses against the Contractor and the by the
Contractor in the performance included third party, is one year.

article 9 Liability
1. If the Contractor is liable, this liability is limited to what is covered by this provision.
2. The contractor is not liable for damage of whatever nature, caused by the Contractor working for or on behalf of the Client with provided
incorrect or incomplete information.
3. If the Contractor should be liable for any damage, then the liability of the Contractor is limited to a maximum of twice the invoice value of the
order, at least for that part of the order which the liability relates.
4. Contractor’s liability is always limited to the amount of the benefit of its insurer, as appropriate
5. Contractor will be liable for demonstrable direct damage as a result of a shortcoming on the part of the contractor.
6. Direct damage is only the reasonable costs incurred to establish the cause and extent of the damage, as fas as it relates to damage under these
conditions, any reasonable costs incurred by the poor performance of the Contractor meeting the agreement, as far as this can be hold
accountable to the Contractor, and reasonable costs incurred to prevent or minimize damage, as far as the Client demonstrates that previous
defined costs have led to the limitation of direct damage as referred to in these conditions. Contractor shall not be liable for indirect damages,
including consequential damages, lost profits, lost savings and damage due to business stagnation.
7. Direct damage needs to be notified to the Contractor in writing.
8. The limitations of liability in this article, do not apply if the damage is due to poor performance on purpose or gross negligence of the Contractor
or his senior subordinates.

article 10 Safeguarding
1. The Client shall indemnify the Contractor for any claims by third parties in connection with the execution of the suffered damage and whose are
caused by others than the Contractor. If the Contractor accordingly by third parties should be addressed, then the Client in entitled to assits and
support the Contractor both outside and in law to assist and immediately do what ever is and can reasonably be expected in that case. Should
the Client fail to take adequate action,than the Contractor, without notice, is entitled to do so themselves. All costs and damages to the
Contractor and others that are created, are for the account and risk of the Client.

artikel 11 Intellectual property
1. The contractor retains the copyright and intellectual property rights for all goods and services delivered.The contractor is entitled by the
execution of an agreement to use his the obtained knowledge for other purposes, provided that this is knowledge not strictly confidential
information from the Client to the attention of third parties.
article 12 Legal applicable rights and litigations
1. l legal relationships with the Contractor’s party, only Dutch law applies even if a contract wholly or partly is to be given abroad or if the legal
relationship concerned party is domiciled there. The applicability of the CISG is excluded.
2. The judge in the place of the Contractor shall have exclusive jurisdiction over disputes, unless the law requires otherwise. Nevertheless, the
Contractor shall have the right to submit the dispute to the competent court according to law.
3. The parties only appeal to the courts after their effort of solving the dispute with the utmost effort by mutual consultations fails.

article 13 Location and changes Terms and conditions
1. These conditions have been filed at the Chamber of Commerce on March 7th 2014 under number 34359559.
2. These conditions are also published on the back of each quote and invoice and on the website www.hace-online.com.
3. The last registered version or the version valid at the time of conclusion of the legal relationship with the Contractor always applies.
4. The Dutch text of the Terms and Conditions is the determining factor in its interpretation.

Some of our clients

 
 

Quick Scan

Do you want to beat the competition, but are you unsure how to get there? And you often experience a gap between your your desired and actual performance? Are you eager to know which improvements would yield actual results? That is where HACE comes in! Let our experts get to work to get the answers you have been looking for, with a Quick Scan. Within a day, with our innovative and data-driven methods, we will determine which elements of your organisation to tackle to get those desired results! Read more about the Quick Scan

Open chat
Hello, how may we help you? Send us a message (in English or Dutch) and initiate a chat with us. Click on the "Open chat" button to start the conversation.